FX Loans European Group | Defending victims of foreign currency, FX-loans, in Europe. Contact us !
Open
X

Search FX Files.

spacer

“);

// CONECTAMOS CON LA BASE DE DATOS
$mysqli = conectarBD(‘HMD’);

// FORMULARIO DE BUSQUEDA
echo “

“;
echo “

“;

echo “

“;
echo “

Select filter

“;

// Por PAIS
echo “

“;
echo “

Select Country:

“;
echo ““;
echo “

“; // fin del div del campocompleto

// Por IDIOMA
echo “

“;
echo “

Select Language:

“;
echo ““;
echo “

“; // fin del div del campocompleto

// Por TIPO DOC.
echo “

“;
echo “

Select type.:

“;
echo ““;
echo “

“; // fin del div del campocompleto

// AUTOR
echo “

“;
echo “

Author:

“;
printf (““);

echo “

“; // fin del div del campocompleto

echo “

“;
echo “

“;

echo ‘

‘;
echo “

“; // class=’formulario’

///////////////////////////////////// PROCESAMOS ENTRADAS ///////////////////////////////
// SENTENCIAS
if ($_POST[‘btnBuscar’] ==’Search’) {

$sentencia = SELECT_BUSCAR_DOCUMENTOS_BASE;

$parte_where = ”;
if ($_POST[‘lstPais’]>0) {
$parte_where = sprintf(“pais = %d”,$_POST[‘lstPais’]);
}
if ($_POST[‘lstIdioma’]>0) {
if ($parte_where != ”)
$parte_where .= ‘ and ‘;
$parte_where .= sprintf(“idioma = %d”,$_POST[‘lstIdioma’]);
}
if ($_POST[‘lstTipoDoc’]>0) {
if ($parte_where != ”)
$parte_where .= ‘ and ‘;
$parte_where .= sprintf(“tipo_documento = %d”,$_POST[‘lstTipoDoc’]);
}
if ($_POST[‘txtAutor’]!=”) {
if ($parte_where != ”)
$parte_where .= ‘ and ‘;
$parte_where .= sprintf(“autor like ‘%%%s%%'”,mysqli_real_escape_string($mysqli,strtoupper_utf8($_POST[‘txtAutor’])));
}

if ($parte_where !=”) {
$sentencia .= ‘ where ‘ . $parte_where;
}

// ORDENAMOS
switch($_POST[‘orden’]){
case 1:
$sentenciaorden=” order by desc_pais,fecha”;
break;
case 2:
$sentenciaorden=” order by desc_idioma,fecha”;
break;
case 3:
$sentenciaorden=” order by desc_tipodoc,fecha”;
break;
case 4:
$sentenciaorden=” order by autor,fecha”;
break;
default:
$sentenciaorden=” order by fecha”;
break;
} // Fin del switch

$sentencia .= $sentenciaorden;
$filas = ejecutarConsulta($mysqli,$sentencia);

echo “

“;
echo “

Resultado de la búsqueda

“;

if ($filas != null) {
echo ““;
echo “

“;
echo “

“;
echo “

“;

echo “

“;
$evento = “document.getElementById(‘orden’).value=1;document.getElementById(‘idbtnBuscar’).click();”;
printf (‘

‘, $evento);

$evento = “document.getElementById(‘orden’).value=2;document.getElementById(‘idbtnBuscar’).click();”;
printf (‘

‘, $evento);

$evento = “document.getElementById(‘orden’).value=3;document.getElementById(‘idbtnBuscar’).click();”;
printf (‘

‘, $evento);

$evento = “document.getElementById(‘orden’).value=4;document.getElementById(‘idbtnBuscar’).click();”;
printf (‘

‘, $evento);

// DOCUMENTO
echo ‘

‘;

// FECHA
echo ‘

‘;

// NOTAS
echo ‘

‘;
echo “

“;

echo ESPACIO_TABLA;

$cont=1;
foreach($filas as $fila) {
printf (“

“);
printf (“

“,$cont);

printf (“

“,$fila[‘desc_pais’]);
printf (“

“,$fila[‘desc_idioma’]);
printf (“

“,$fila[‘desc_tipodoc’]);
printf (“

“,$fila[‘autor’]);
if ($fila[‘documento’]!=”) {
if(!strpos(strtoupper($fila[‘documento’]),’PDF’))
$icono = ‘icono_doc.jpg’;
else
$icono = ‘icono_pdf.jpg’;

$documento = sprintf(“icono“,DIRECTORIO_DOCUMENTOS_WEB . $fila[‘documento’], DIRECTORIO_IMAGENES_WEB . $icono);
}
else
$documento=’SIN ARCHIVO’;
printf (“

“,$documento);
printf (“

“,$fila[‘fecha’]);
printf (“

“,$fila[‘notas’]);

$cont++;
} // Fin del for each de documentos

echo “

“;
echo “

DOCUMENTO FECHA NOTAS
%d %s %s %s %s %s %s %s

“;

} // fin del IF hay filas
else{
echo “

No hay documentos con los criterios elegidos

“;
}

} // Fin del if de pulsar el boton de buscar

echo “

“;

cerrarBD($mysqli);

?>